Претседател: Љубен Тасев                                                               Телефон: 070/250-627
Дата на основање: 11.05.2010                                                         Адреса: с. Рајчани

Членови на совет:

Љубен Тасев
Перо Коцев
Николчо Коцев
Стојан Николов
Бојко Тасев
Комисија за надзор над материјално-финансиско работење
Претседател: Владо Наков

Членови на комисија:

Душко Спасов
Славе Николов