Претседател: Глигор Димитров                                                      Телефон: 070/250-379
Дата на основање: 22.10.2009                                                         Адреса: с. Полаки
Членови на совет:

Глигор Димитров
Велков Лазар
Филипов Благојчо
Ристов Александар
Иванов Анче
Комисија за надзор над материјално-финансиско работење
Претседател:

Членови на комисија: