Претседател: Дарко Георгиев                                                             Телефон: 070/249-667
Дата на основање: 18.11.2009                                                             Адреса: с. Пантелеј

Членови на совет:

Комисија за надзор над материјално-финансиско работење
Претседател:

Членови на комисија: