Претседател:  Дејан Данев                                                              Телефон:  070/249-835
Дата на основање: 20.07.2009                                                        Адреса: с. Оризари

Членови на совет:

Дејан Данев
Славчо Наков
Марија Лазарова
Драги Серафимов
Бранко Митев
Комисија за надзор над материјално-финансиско работење
Претседател: Димитар Георгиев

Членови на комисија:

Методи Стаменков
Драги Ананиев