Претседател: Миле Велков                                                              Телефон: 070/249-638
Дата на основање:                                                                             Адреса: с. Ново Село
Членови на совет:
Комисија за надзор над материјално-финансиско работење
Претседател:

Членови на комисија: