Претседател: Гоце Исаев                                                                  Телефон: 070/250-629
Дата на основање: 14.07.2009                                                         Адреса: с. Нивичани
Членови на совет:

Гоце Исаев
Горанчо Максимов
Гоце Митев
Златко Крстов
Стојанчо Атанасов
Комисија за надзор над материјално-финансиско работење
Претседател: Бранко Митев

Членови на комисија:

Васил Георгиев
Благојчо Максимов