Претседател: Гоце Велов                                                                   Телефон: 070/249-921
Дата на основање: 14.11.2019                                                          Адреса: с. Небојани

Членови на совет:

Гоце Велов
Љупчо Стојанов
Крум Ангелов
Доне Митков
Влатко Златков
Комисија за надзор над материјално-финансиско работење
Претседател: Златан Стојанов

Членови на комисија:

Васо Петров
Постол Велинов