Претседател: Димчо Крстев                                                             Телефон: 070/250-387
Дата на основање: 22.11.2010                                                          Адреса: с. Лешки

Членови на совет:

Димчо Крстев
Благојчо Постолов
Стевчо Никоов
Стојчо Атанасов
Сашко Михајлов
Комисија за надзор над материјално-финансиско работење
Претседател: Мијалче Атанасов

Членови на комисија:

Драги Семионов
Анче Јованов