Претседател: Теодосија Стоименов                                                Телефон: 070/249-540
Дата на основање:                                                                               Адреса: с. Костин дол

Членови на совет:

Теодосија Стоименов
Блаже Гоцев
Станко Василев
Миле Божинов
Гоце Гоцев
Драги Василев
Комисија за надзор над материјално-финансиско работење
Претседател: Јане Атанасов

Членови на комисија:

Венцо Василев
Гоце Ангелов