Претседател: Дејан Георгиев                                                             Телефон: 070/250-374
Дата на основање:16.07.2009                                                            Адреса: с. Долни Подлог
Членови на совет:

Дејан Георгиев
Злате Стојменов
Лазо Стојанов
Митко Донев
Круме Василев
Комисија за надзор над материјално-финансиско работење
Претседател: Гоце Арсов

Членови на комисија:

Сашко Трајанов
Перо Каранфилов