Претседател: Душко Темелков                                                                Телефон: 070/249-961
Дата на основање:                                                                                     Адреса: с. Горно Гратче

Членови на совет:

Комисија за надзор над материјално-финансиско работење
Претседател:

Членови на комисија: