Претседател: Љупчо Гоцевски                                                          Телефон: 070/249-846
Дата на основање: 28.10.2010                                                            Адреса: с. Главовица
Членови на совет:
Љупчо Гецевски
Симеон Стоименов
Зоранчо Стоимиров
Јоцо Митков
Лиља Ангелова
Комисија за надзор над материјално-финансиско работење
Претседател: Боро Стојов

Членови на комисија:

Ацо Крстев
Драганчо Ангелов