Претседател:  Злате Данов                                                                 Телефон: 070/250-573
Дата на основање: 25.12.2011                                                           Адреса: с. Бели

Членови на совет:

Данов Злате
Љупчо Арсов
Здравко Данилов
Арсов Дарко
Данилов Александар
Комисија за надзор над материјално-финансиско работење
Претседател: Тони Киров

Членови на комисија:

Тони Стојанов
Јане Стојанов