Општина Кочани

ул.„Раде Кратовче“, бр.1 2300 Кочани, Република Северна Македонија
Телефон: +389 33 274 001 +389 33 274 002
Факс: +389 33 273 542
имејл: info(at)kocani.gov.mk

Municipality of Kochani

str.„Rade Kratovce“ No.1 2300 Kocani, North Macedonia
telephone: +389 33 274 001 +389 33 274 002
fax: +389 33 273 542
email: info(at)kocani.gov.mk

Општина Кочани

Општина Кочани

Раде Кратовче бр.1

Тел: +389 33 274 001