– Одлука за внатрешна организација

– Органограм на општинската администрација

– Правилник за систематизација на работни места

– Измени и дополнувања на правилникот за систематизација на работните места

 

MОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ И Е-МАИЛ АДРЕСИ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ОПШТИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЈА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ТЕЛЕФОН ИМЕЈЛ
ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА КОЧАНИ
НИКОЛЧО ИЛИЈЕВ 070/213-060 n.ilijev@kocani.gov.mk
СЕКРЕТАР НА ОПШТИНА КОЧАНИ
АЛЕКСАНДАР ЈОСИФОВ 071/302-680 a.josifov@kocani.gov.mk
СЕКТОР ЗА ПРАВНИ ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ И ОПШТИ РАБОТИ
АННА КРАЛЕВА (Помошник раководител на сектор за правни, јавни дејности и општи работи) 072/275-627 anna.kraleva@kocani.gov.mk
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ
ВЕНЦО БОЈКОВ (Раководител на одделение за правни и општи работи) 072/275-605 venco.bojkov@kocani.gov.mk
ЉУБИНКА АЈТОВСКА (Виш соработник за односи со јавноста и координатор за еднакви можности) 072/306-081

ajtovska@kocani.gov.mk

ajtovska@mail.com

СЛАВИЦА ДАВИТКОВА (Асистент на Градоначалникот)

078/273-594

070/348-425

s.davitkova@kocani.gov.mk
ЈАЛЧИН НЕЏИПОВ (Соработник за подготовка на седници на Совет на Општина Кочани) 072/306-065 njalcn@yahoo.com
ЉИЉАНА АНГЕЛОВСКА ТЕРЗИЕВА (Едношалтерски службеник за прашања од општи надлежности на општината) 072/306-072 ljiljana.terzievska@kocani.gov.mk
ВЛАТКО ИВАНОВ (Доставувач) 072/306-075 /
САШО АНАСТАСОВ (Доставувач) 072/306-084 /
УБАВКА ГРЧЕВА (Работник за поддршка во општи работи и дактилографија) 072/306-078 /
СОВА НИКОЛОВА (Хигиеничар) 071/373-726 /
НЕЏАТИН САДИКОВ (Одржувач на објекти и опрема во сопственост на општината) 075/274-819 /
ЦАРКА МИТЕВА (Хигиеничар) 071/373-724 /
ХРИСТИНА МИХАИЛОВА (Хигиеничар) 070/249-477 /
ЗОРАНЧО АНГЕЛОВ (Одржувач на објекти и опрема во сопственост на општината) 075/232-879 /
ЉУПЧО БОМБАШИРСКИ (Возач) 072/275-653 /
САШКО ЗАШЕВ (Фотокопирант на матерјали и техничка помош на администрацијата) 076/397-056 /
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ
ГОЛУБИНКА ГЕОРГИЕВА (Раководител на одделение за јавни дејности) 072/275-610 georgievabinka@yahoo.com
АНИКА ГОРГИЕВА ИЛИЈЕВСКА (Виш соработник за образование) 072/275-689 anika.ig@kocani.gov.mk
АСПАРУХ МИХАИЛОВ – Соработник за култура и спорт 078/273-584 a.mihailov@kocani.gov.mk
МУСТАФА САИДОВ (Самостоен референт за односи со етничките заедници) 072/275-697 mustafa.saidov@yahoo.com
СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА
ДЕЈАН РАШКОВ (Раководител на сектор за финансиски прашања) 072/275-698 dejan.raskov@kocani.gov.mk
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БУЏЕТСКА КООРДИНАЦИЈА
ГОЦЕ МАНОВ (Советник за буџетска координација) 072/275-635 gocemanev@kocani.gov.mk
ТАТЈАНА КРСТОВА (Соработник за поддршка и прибирање на документација за водење на постапки за јавни набавки) 072/306-083 tatjana.krstova@kocani.gov.mk
АЛЕКСАНДРА МИТКОВА (Виш соработник за контрола на финансиски документи) 072/275-696 aleksandra.mitkova@kocani.gov.mk
ДАЛИБОРКА СТОЈАНОВА (Соработник за поддршка и прибирање на документација за водење на постапки за јавни набавки) 076/369-949 daliborka.sandevska@kocani.gov.mk
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БУЏЕТСКА КОНТРОЛА
ИВАН АНДОВ (Советник за внатрешна финансиска контрола) 072/275-642 ivan.andov@kocani.gov.mk
ХРИСТОФОР МАНОВ (Добавувач) 072/306-069 hristofor.manov@kocani.gov.mk
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СМЕТКОВОДСТВО И ПЛАЌАЊЕ
СВЕТЛАНКА ТОДОРОВА (Овластен сметководител) 072/275-634 s.todorova@kocani.gov.mk
ХРИСТИНА ШАЛЕВСКА (Соработник за финансиско сметководствени работи) 072/306-092 hristina.salevska@kocani.gov.mk
ЕЛИЗАБЕТА ТРИФУНОВА (Благајник) 072/275-636 e.trifunova@kocani.gov.mk
ЈАГОДКА СИМИЈОНОВА (Едношалтерски службеник за потребите на Секторот за финансиски прашања) 072/306-091 jsimjonova@yahoo.com
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ДАНОЦИ, ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ
СУАД МЕХМЕД (Раководител на одделение за даноци такси и надоместоци) 072/275-638 suad.mehmed@kocani.gov.mk
МАРИЈА ТАУШАНОВА ТОШЕВА (Соработник за утврдување и наплата на локални такси и други надоместоци) 072/275-683 still_marija@yahoo.com
НАТАША ВУЧКОВА (Соработник за утврдување и наплата на локални такси и други надоместоци) 072/275-651 natasa980@gmail.com
МАРИЈА ИЛИЕВА (Администратор на даноци на имот) 072/306-068 marijailieva@kocani.gov.mk
СЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ, ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И КОМУНАЛНИ РАБОТИ
ЗОРАН МАНАСИЕВ (Раководител на сектор за урбанизам, заштита на животната средина и комунални работи) 072/275-604 zoranma@t-home.mk
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
ДИВНА ЦЕКОВСКА (Раководител на одделение за урбанизам и заштита на животната средина) 072/275-630 divna.cekovska@gmail.com
МАРИЈА САЛТИРОВА ЈОВАНОВСКА (Советник за урбанистичко и просторно планирање) 072/306-087 marija@kocani.gov.mk
ЛИЛЈАНА МИТЕВА (Соработник за изготвување на решенија за градење) 072/306-093 liljanamiteva@kocani.gov.mk
НИКОЛА ДАВИТКОВ (Соработник за изготвување на решенија за градење) 072/306-076 kokidavitkov@kocani.gov.mk
ДАНИЕЛ СТОЈАНОВ (Советник за стручно – оперативни и информатички работи од областа на урбанизмот) 076/397-055 danielstojano88@yahoo.com
ОГЊАН ГЕОРГИЕВ (Советник за просторно урбанистичко планирање) 072/275-626 ogne@kocani.gov.mk
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КОМУНАЛНИ РАБОТИ
РУМЕНЧО ПОП ГОРГИЕВ (Соработник за евиденција и издавање на одобренија за вршење на угостителска, туристичка дејност и трговија на мало и услуги во трговија) 072/275-676 rpopgorgiev4@gmail.com
ИГОР ИГНАТОВ (Комунален редар) 070/636-533  
ДРАГАНЧЕ ЈОРДАНОВ (Самостоен референт за комунални работи) 072/306-071 draspicalec@gmail.com
ВЛАТКО ЈАНКУЛОВ (Комунален редар) 072/275-694 vlatko.jankulov@gmail.com
СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
ВЛАТКО ДИМИТРОВ (Помошник раководител на сектор за уредување и располагање со градежно земјиште) 072/275-603 d.vlatko@t-home.mk
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
ДРАГИ ИЛИЈЕВСКИ (Раководител на одделение за уредување на градежно земјиште) 072/275-633 dragiilijevski@gmail.com
ПЕТАР МИНОВ (Советник за уредување на градежно земјиште) 072/306-066 petar_minov@yahoo.com
ЃОРГИ НАКОВ (Соработник за локален сообраќај) 072/306-079 gorgi.nakov@gmail.com
ГОРАН ИВАНОВСКИ (Самостоен референт за организација при изградба и одржување на локални патишта и улици) 072/275-693 dzoni.g@gmail.com
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА РАСПОЛАГАЊЕ СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
ПЕТАР АПОСТОЛОВ (Раководител на Одделение за спроведување постапка за располагање со градежно земјиште) 072/275-601 papostolov@kocani.gov.mk
МАРИЈА ГЕОРГИЕВА (Советник за располагање со градежно земјиште) 072/306-073 marijageorgieva@kocani.gov.mk
ЛЕНЧЕ ДЕНКОВ (Соработник за подготвка на документација за водење на постапка за јавно наддавање на градежно земјиште) 072/275-632 l.karova@kocani.gov.mk
РУЖИЦА МИНОВА (Помлад соработник за подршка во стручно оперативни работи во постапка за јавно наддавање на градежно земјиште 072/306-074 r.minova@kocani.gov.mk
ЗОРАНЧО ЗАФИРОВ (Самостоен референт за подготовка на информативно документациони работи за градежно земјиште) 072/306-077 zoranzafirov@kocani.gov.mk
СЕКТОР ЗА ПЛАНИРАЊЕ И РАЗВОЈ
ЕЛЕНА ДИМИТРОВСКА (Pаководител на сектор за планирање и развој) 070/249-370 elena.dimitrovska@kocani.gov.mk
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА
САШО СТОИМЕНОВ (Раководител на одделение за локален економски развој и прекугранична соработка) 072/275-645 stoimenovs@t-home.mk
РИСТО НИКОЛОВСКИ (Виш соработник за прекугранична соработка и развој на институции и агенции во локална мрежа) 072/275-640 rnikolovski@kocani.gov.mk
ВЛАДИМИР ДРОЗДОВСКИ (Соработник за развој на бизниси, земјоделие, поддршка на развојот на мали и средни претпријатија и на претприемаштво на локално ниво) 072/275-628 v.drozdovski@kocani.gov.mk
ВЛАДО ФИЛИПОВ (Соработник за развој на туризмот во општината, остварување на соработка на локално, регионално и меѓународно ниво) 072/306-094 vlado_filipov@kocani.gov.mk
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИКТ И ГИС
ЗОРАН ХРИСТОВ (Раководител на одделение за информатичка комуникациска технологија и гео информациони системи) 072/275-647 zoran.hristov@kocani.gov.mk
ГОРАН ЈАНЕВСКИ (Советник проектант на ИКТ – Систем инженер) 072/275-648 goran.janevski@kocani.gov.mk
ДИЈАНА АПОСТОЛОВА (Советник за воведување, развој и експлоатација на ГИС, ГИС – Аналитичар) 072/275-608 dijana.apostolova@kocani.gov.mk
БЛАГОЈА НИКОЛОВ (Помлад соработник за информатичко комуникациска технологија и систем администратор) 076/397-054 blagoja.nikolov@kocani.gov.mk
ДРАГАН ПЕТРОВ (Помлад референт за воведување и ажурирање на ГИС – дигитализатор) 072/275-646 dragan.petrov@kocani.gov.mk
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА
ЃОРГИ МИЈАЛОВ (Внатрешен ревизор) 072/275-692 gorgi.mijalov@kocani.gov.mk
ЉУПКА ГИЦОВА КОЦЕВ (Внатрешен ревизор) 072/275-675 ljupkagicova@kocani.gov.mk
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ
ДРАГАН АНАНИЕВ (Раководител на одделение за управување со човечки ресурси) 072/275-641 ananiev.dragan@kocani.gov.mk
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ СЛУЖБИ
НИКОЛЧО ГОЦЕВ (Овластен градежен инспектор) 078/372-407 nikolco.gocev@kocani.gov.mk
ЛЕТА ГЕОРГИЕВСКА (Овластен инспектор за животна средина) 070/250-694 lgeorgievska@kocani.gov.mk
АЛЕКСАНДАР ВЕЛКОВ (Овластен комунален инспектор) 076/397-053 velkov_aleksandar@kocani.gov.mk
Жаклина Пауновска – Анѓелковиќ (Овластен инспектор за патен сообраќај) 078/354-079 paun.angel@kocani.gov.mk
ТППЕ НА ОПШТИНА КОЧАНИ
 БЛАГОЈЧО ПАУНОВ (Командир на територијална противпожарна единица) 072/275-686 profilipaunov@yahoo.com
ДРАГАН АПОСТОЛОВ (Пожарникар спасител – возач на специјално возило) 072/275-658 /
ГОЦЕ САНДАНСКИ (Пожарникар спасител – возач на специјално возило) 072/275-652 /
ГОРАН ГОРГИЕВ (Командир на одделение на територијална противпожарна единица) 072/275-677 /
ВЛАТКО ЈЕФТИМОВ (Пожарникар спасител – возач на специјално возило) 072/275-643 /
ЗВОНКО МИЛОСЈОВ (Командир на одделение на територијална противпожарна единица) 072/275-654 /
МЕТОДИ АНАСТАСОВ (Пожарникар спасител – возач на специјално возило) 072/275-679 /
РОБЕРТ СПАСОВ (Пожарникар спасител – возач на специјално возило) 072/275-669 /
ВАЛЕРИЈ ЏИДРОВ (Пожарникар спасител) 072/275-668 /
БОГЕ ЈОВАНОВ (Пожарникар спасител – возач на специјално возило) 072/275-667 /
ДЕЈАНЧЕ АРСОВ (Пожарникар спасител – возач на специјално возило) 072/275-695 /
МИЛКО МИНОВ (Командир на одделение на територијална противпожарна единица) 072/275-659 /
ДИМИТАР ГРАМЕНОВ (Пожарникар спасител) 072/275-664 /
САШО МИЈАЛОВ (Пожарникар спасител – возач на специјално возило) 076/397-228 /
ДАМЕ ЈАКИМОВ (Командир на одделение на територијална противпожарна единица) 076/397-226 /
ТРИФЧЕ ЛЕФКОВ (Пожарникар спасител – возач на специјално возило) 076/397-229 /
ГОРАН СТОЈАНОВ (Пожарникар спасител – возач на специјално возило) 075/204-579 /
ЌИРЧО ЕФТИМОВ (Пожарникар спасител – возач на специјално возило) 076/422-303 /
ПРИВРЕМЕНО АНГАЖИРАНИ ВРАБОТЕНИ ПРЕКУ АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊЕ – КОНТАКТ БИЗНИС
МАРТИНА МИТЕВСКА 072/306-089 martina.mitevska@kocani.gov.mk
АЛЕКСАНДРА ЈАКИМОВСКА 075-284-171 aleksandra.jakimovska@kocani.gov.mk
ПЕТАР КРСТЕВ  – (Одржувач на објекти и опрема во сопственост на општината Пониква) 076/369-951 /
АЛЕКСАНДАР ПЕТРОВ 077/566-730 aleksandar.petrov@kocani.gov.mk