– Одлука за внатрешна организација

– Органограм на општинската администрација

– Правилник за систематизација на работни места

– Измени и дополнувања на правилникот за систематизација на работните места

 

MОБИЛНИ ТЕЛЕФОНИ И Е-МАИЛ АДРЕСИ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ОПШТИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЈА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ТЕЛЕФОН E-MAIL
ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНА КОЧАНИ
ЉУПЧО ПАПАЗОВ 076/484-200 lj.papazov@kocani.gov.mk
СЕКРЕТАР НА ОПШТИНА КОЧАНИ
ДРАГАН АНАНИЕВ 072/275-641 ananiev.dragan@kocani.gov.mk
СЕКТОР ЗА ПРАВНИ ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ И ОПШТИ РАБОТИ
АННА КРАЛЕВА (помошник-раководител на Сектор за правни, јавни дејности и општи работи) 072/275-627 anna.kraleva@kocani.gov.mk
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ
ВЕНЦО БОЈКОВ (раководител на Oдделение за правни и општи работи) 072/275-605 venco.bojkov@kocani.gov.mk
ЉУБИНКА АЈТОВСКА (советник за комуникација со НВО, облици на месна
самоуправа и здруженија на граѓани)
072/306-081

ajtovska@kocani.gov.mk

ajtovska@mail.com

СЛАВИЦА ДАВИТКОВА (соработник за подготовка на седници на Совет на Општина Кочани) 070/348 425 s.davitkova@kocani.gov.mk
ЈАЛЧН НЕЏИПОВ (соработник за подготовка на седници на Совет на Општина Кочани) 072/306-065 njalcn@yahoo.com
ИВАНА КАРОВА КОЦЕВА (помлад соработник за општи работи и односи со јавноста) 078/832-922 i.karova@kocani.gov.mk
ЛИДИЈА ШАХИНОВА (Самостоен референт- Архивар) 076/201 210 l.sahinova@kocani.gov.mk, sahinovalidija@yahoo.com
ПАВЛИНА ДИМИТРОВА (eдношалтерски службеник за прашања од општи надлежности) 078/216-704 pavlina.dimitrova@kocani.gov.mk
ЗАНА НАКОВСКА (Помлад соработник за протоколарни активности и меѓународна подршка на Градоначалникот) 078/666-272 z.nakovska@kocani.gov.mk
САШО АНАСТАСОВ (доставувач) 072/306-084 /
ВЛАТКО ИВАНОВ (доставувач) 072/306-075 /
НЕЏАТИН САДИКОВ (одржувач на објекти и опрема во сопственост на Општина Кочани) 075/274-819 /
ЦАРКА МИТЕВА (хигиеничар) 071/373-724 /
ХРИСТИНА МИХАИЛОВА (хигиеничар) 070/249-477 /
ЗОРАНЧО АНГЕЛОВ (одржувач на објекти и опрема во сопственост на Општина Кочани) 075/232-879 /
ЉУПЧО БОМБАШИРСКИ (возач и евидентичар за управување и користење на возниот парк) 072/275-653 /
САШКО ЗАШЕВ (фотокопирант на матерјали и техничка помош на администрацијата) 076/397-056 /
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ
ГОЛУБИНКА ГЕОРГИЕВА (раководител на Одделение за јавни дејности) 072/275-610 georgievabinka@yahoo.com
ЛИЛЈАНА АРСОВА (советник за образование) 076/369- 869 liljanaarsova@yahoo.com
АНИКА ГОРГИЕВА ИЛИЈЕВСКА (виш соработник за социјална и здравствена заштита) 072/275-689 anika.ig@kocani.gov.mk
СЕКТОР ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА 
ДЕЈАН РАШКОВ (раководител на сектор за финансиски прашања) 072/275-698 dejan.raskov@kocani.gov.mk
ГОЦЕ МАНЕВ (помошник раководител на сектор за финансиски прашања) 072/275-635 gocemanev@kocani.gov.mk
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БУЏЕТСКА КООРДИНАЦИЈА
ТАТЈАНА КРСТОВА (соработник за поддршка и прибирање на документација за водење на постапки за јавни набавки) 072/306-083 tatjana.krstova@kocani.gov.mk
АЛЕКСАНДРА МИТКОВА (виш соработник за контрола на финансиски документи) 072/275-696 aleksandra.mitkova@kocani.gov.mk
ДАЛИБОРКА СТОЈАНОВА (соработник за поддршка и прибирање на документација за водење постапки за јавни набавки) 076/369-949 daliborka.sandevska@kocani.gov.mk
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БУЏЕТСКА КОНТРОЛА
ИВАН АНДОВ (советник за внатрешна финансиска контрола) 072/275-642 ivan.andov@kocani.gov.mk
ХРИСТОФОР МАНОВ (добавувач) 072/306-069 hristofor.manov@kocani.gov.mk
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СМЕТКОВОДСТВО И ПЛАЌАЊЕ
ХРИСТИНА ШАЛЕВСКА (раководител на Одделение за сметководство и плаќање) 072/306-092 hristina.salevska@kocani.gov.mk
НАТАША ВУЧКОВА (соработник за сметководство) 072/275-651 natasa980@gmail.com
ЈАГОДКА СИМИЈОНОВА (едношалтерски службеник за потребите на Секторот за финансиски прашања) 072/306-091 jsimjonova@yahoo.com
ЕЛИЗАБЕТА ТРИФУНОВА (помлад соработник за сметководствен менаџмент и благајна) 072/275-636

e.trifunova@kocani.gov.mk

elizabetatrifunova@yahoo.com

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ДАНОЦИ, ТАКСИ И НАДОМЕСТОЦИ
СУАД МЕХМЕД (раководител на Одделение за даноци, такси и надоместоци) 072/275-638 suad.mehmed@kocani.gov.mk
МАРИЈА ТАУШАНОВА ТОШЕВА (соработник за утврдување и наплата на локални такси и други надоместоци) 072/275-683 still_marija@yahoo.com
МУСТАФА САИДОВ (помлад соработник за утврдување и реализација на данок на имот) 072/275-697 mustafa.saidov@yahoo.com
МАРИЈА ИЛИЕВА (соработник за утврдување и реализација на даноци на имот) 072/306-068 marijailieva@kocani.gov.mk
СЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ, ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА И КОМУНАЛНИ РАБОТИ
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
ДИВНА ЦЕКОВСКА (раководител на Одделение за урбанизам и заштита на животната средина) 072/275-630 divna.cekovska@gmail.com
САЊА ГАШПАРОВА (советник за одобрение за градба и одобренија за употреба) 078/262-684 s.gashparova@kocani.gov.mk
ЛИЛЈАНА МИТЕВА (соработник за изготвување на решенија за градење) 072/306-093 liljanamiteva@kocani.gov.mk
НИКОЛА ДАВИТКОВ (соработник за изготвување на решенија за градење) 072/306-076 kokidavitkov@kocani.gov.mk
КИРИЛ АЛЕКСИЕВ (соработник за следење и учестбо во постапката за донесување на урбанистички планови и проекти) 075/354-308 kiril.aleksiev@kocani.gov.mk
РУЖИЦА МИНОВА (советник за урбанистичко и просторно планирање) 072/306-074 r.minova@kocani.gov.mk
ЉУБИНКА СПАНЧЕВСКА (советник за заштита на природата и заштита на животната средина) 070/375-731 b.spanchevska@kocani.gov.mk
ДАНИЕЛ СТОЈАНОВ (советник за стручно – оперативни и информатички работи од областа на урбанизмот) 076/397-055 danielstojano88@yahoo.com
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КОМУНАЛНИ РАБОТИ
ИГОР ИГНАТОВ (комунален редар) 070/636-533 igorignatov2409@gmail.com
ВЛАТКО ЈАНКУЛОВ (виш референт за поддршка во спроведувањето на комуналните дејности) 072/275-694 vlatko.jankulov@gmail.com
СЕКТОР ЗА УРЕДУВАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
ВЛАТКО ДИМИТРОВ (раководител на Сектор за уредување и располагање со градежно земјиште) 072/275-603 d.vlatko@t-home.mk
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
ДРАГИ ИЛИЈЕВСКИ (раководител на Одделение за уредување на градежно земјиште) 072/275-633 dragiilijevski@gmail.com
ПЕТАР МИНОВ (советник за уредување на градежно земјиште) 072/306-066 petar_minov@yahoo.com
ГОРАН ИВАНОВСКИ (самостоен референт за организација при изградба и одржување на локални патишта и улици) 072/275-693 dzoni.g@gmail.com
МАРЈАНЧО ЈОВАНОВ (соработник за поддршка во изградба на локални патишта и улици) 070/249-989 j.marjanco@yahoo.com
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА РАСПОЛАГАЊЕ СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
МАРИЈА ГЕОРГИЕВА (советник за располагање со градежно земјиште) 072/306-073 georgieva_mare@yahoo.com
ЛЕНЧЕ КАРОВА (соработник за подготовка на документација за водење на постапка за јавно наддавање на градежно земјиште) 072/275-632 l.karova@kocani.gov.mk
ЗОРАНЧО ЗАФИРОВ (помлад соработник за спроведување постапка за отуѓување на градежно земјиште) 072/306-077 zoranzafirov@kocani.gov.mk
ВЛАДИМИР ИГНАТОВ (помлад соработник за подршка во стручно оперативни работи за водење на постапка за јавно наддавање на градежно земјиште 070/354-875 vladimir.ignatov@yahoo.com
СЕКТОР ЗА ПЛАНИРАЊЕ И РАЗВОЈ
ЕЛЕНА ДИМИТРОВСКА (раководител на Сектор за планирање и развој) 070/249-370 elena.dimitrovska@kocani.gov.mk
ДИЈАНА АПСТОЛОВА ЗЛАТКОВА (помошник раководител на сектор за планирање и развој) 072/275-608 dijana.apostolova@kocani.gov.mk
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА
САШО СТОИМЕНОВ (раководител на Одделение за локален економски развој и прекугранична соработка) 072/275-645 stoimenovs@t-home.mk
ДРАГАН  ПЕТРОВ (советник за планирање на локален економски развој и прекугранична соработка) 072/275-646 dragan.petrov@kocani.gov.mk
ВЛАДИМИР ДРОЗДОВСКИ (соработник за развој на бизниси, земјоделие, подршка на развојот на мали и средни претпријатија и на претприемаштво на локално ниво) 072/275-628 v.drozdovski@kocani.gov.mk
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИКТ И ГИС
ГОРАН ЈАНЕВСКИ (советник проектант на ИКТ – систем инженер) 072/275-648 goran.janevski@kocani.gov.mk
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА
ЃОРГИ МИЈАЛОВ (внатрешен ревизор) 072/275-692 gorgi.mijalov@kocani.gov.mk
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ
МАРТИНА МИТЕВСКА ( соработник за координација во обуки и учество во постапки за управувње со човечките ресурси ) 074/242-260 martinamitevska95@gmail.com
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ СЛУЖБИ
НИКОЛЧО ГОЦЕВ (овластен градежен инспектор) 078/372-407 gocevnikolco@yahoo.com
ЛЕТА ГЕОРГИЕВСКА (овластен инспектор за животна средина) 070/250-694 lgeorgievska@kocani.gov.mk
АЛЕКСАНДАР ВЕЛКОВ (овластен комунален инспектор) 076/397-053 velkov_aleksandar@kocani.gov.mk
 ЖАКЛИНА ПАУНОВСКА АНЃЕЛКОВИЌ (овластен инспектор за патен сообраќај) 078/354-079 zpaunovskaangelkovik@yahoo.com
РИСТО НИКОЛОВСКИ (овластен комунален инспектор) 072/275-640 rnikolovski@kocani.gov.mk
ЉУПЧО СТАМЕНКОВ (овластен градежен инспектор) 078/454-533 /
ТППЕ НА ОПШТИНА КОЧАНИ
БЛАГОЈЧО ПАУНОВ (командир на вод во ТППЕ Кочани) 072/275-686 profilipaunov@yahoo.com
ДРАГАН АПОСТОЛОВ (пожарникар спасител – техничар) 072/275-658 /
ГОЦЕ САНДАНСКИ (пожарникар спасител – техничар) 072/275-652 /
ГОРАН ГОРГИЕВ (пожарникар спасител) 072/275-677 /
ВЛАТКО ЈЕФТИМОВ (командир на Одделение во ТППЕ) 072/275-643 /
ЗВОНКО МИЛОСЈОВ (командир на Одделение во ТППЕ) 072/275-654 /
МЕТОДИ АНАСТАСОВ (пожарникар спасител – техничар) 072/275-679 /
РОБЕРТ СПАСОВ (командир на одделение во ТППЕ) 072/275-669 /
ВАЛЕРИЈ ЏИДРОВ (пожарникар спасител – техничар) 072/275-668 /
ДЕЈАНЧЕ АРСОВ (пожарникар спасител) 072/275-695 /
МИЛКО МИНОВ (командир на одделение во ТППЕ) 072/275-659 /
ДИМИТАР ГРАМЕНОВ (пожарникар спасител) 072/275-664 /
САШО МИЈАЛОВ) (пожарникар спасител – техничар) 076/397-228 /
ТРИФЧЕ ЛЕФКОВ (пожарникар спасител – техничар) 076/397-229 /
ГОРАН СТОЈАНОВ (пожарникар спасител – техничар) 075/204-579 /
ЌИРЧО ЕФТИМОВ (пожарникар спасител – техничар) 076/422-303 /
ПРИВРЕМЕНО АНГАЖИРАНИ ВРАБОТЕНИ ПРЕКУ АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕМЕНИ ВРАБОТУВАЊЕ – КОНТАКТ БИЗНИС
ВИКТОРИЈА СРЕБРЕНОВА 078/291-075 viktorija.srebrenova@kocani.gov.mk
ИВАН ГОРГИЕВ 070/300-435 ivan.gorgiev@kocani.gov.mk
СЕНДИ КОЦЕВА 077/677-393 sendi.koceva@kocani.gov.mk
МАРТИН НАКОВ 075/393-812 martin.nakov@kocani.gov.mk