Врз основа на членот 50 став 1 точка 16 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на  Република Македонија“ бр. 5/2002), членот 7 став 1 од Статут на Општина Кочани („Службен гласник на Општина Кочани“ бр. 3/06, 10/06, 4/08, 6/08, 9/08, 7/10, 10/14,  5/15 и 12/2020)  Советот на Општина Кочани, на седницата одржана на 25.02.2020 година, распишува

 

К О Н К У Р С

за изработка на идејни решенија за изменување на грбот и знамето на Општина Кочани

 

Конкурсот можете да го погледнете на следниов линк.