Општина Кочани доделува 2 (две) стипендии на спортисти – спортска надеж на Општина Кочани за остварени спортски резултати и достигнувања во 2022-та година.
 
Стипендијата-спортска надеж на општина Кочани се доделува на една спортистка и еден спортист.
 
Износот на стипендијата изнесува 3.000,00 денари месечно. Стипендијата се доделува за време од 10 (десет) месеци, во текот на 2023 година.
 

Сите останати информации за конкурсот, како и Пријавата по објавениот конкурс се на следниот линк: КОНКУРС