Општина Кочани доделува 1 (една) стипендија на спортист – спортска надеж на општина Кочани за остварени спортски резултати и достигнувања во 2019 година.

Износот на стипендијата изнесува 3.000,00 денари месечно.

Стипендијата се доделува за време од 6 (шест) месеци, во текот на 2020 година.

Средствата ќе се обезбедат од Буџетот на Општина Кочани за 2020 година.

 

Условите за доделување и пријавата за стипендијата се на линкот подолу: