Квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Кочани за извештајниот период од 01.01.2023 до 31.03.2023 г 

Образец К2 – Квартален извештај за достасани ненамирени обврски  

Образец К3 –  Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините и јавните претпријатија основани од општините