Прв квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Кочани за извештајниот период од 01.01.2024 до 31.03.2024 година  

Образец К2 – Квартален извештај за достасани ненамирени обврски

Образец К3 – Квартален извештај за промените на состојбата на секое задолжување на општините и јавните претпријатија основани од општините