Се повикуваат сите физички лица – корисници на услугите на КЈП „Водовод“ – Кочани, кои сакаат своите сметки да ги добиваат по електронски пат, да ги достават своите е-меил адреси на официјалната електронска адреса на КЈП „Водовод“ – Кочани: office@vodovodkocani.com.mk