Исправка на ОБЈАВА БРЗ7-2244/1 од 19.12.2023 година за оттуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на електронско јавно наддавање објавена на ден 21.12.2023 година