Министерството за животна средина и просторно планирање ја известува заинтересираната јавност дека инвеститорот КЈП „Водовод“ од Кочани со седиште на ул. Д-р Николиќ бр. 64, Кочани достави Студијата за оцена на влијанието врз животната средина за изведување на Проектот: „Изградба на пречистителна станица за третман на отпадни води во Кочани“ и истата е достапна за увид.

Јавнатa расправa по Студијата за оцена на влијание врз животната средина за проектот: „Изградба на пречистителна станица за третман на отпадни води во Кочани“, ке се одржи на 7 април 2017 година (петок), во зградата на општина Кочани со почеток во 12.00 часот.

Контакт лица:

Консултантска куќа која ја подготви Студијата за оцена на влијание врз животната средина “ДЕКОНС – ЕМА” ДОО од Скопје;

Лице за контакт: Менка Спировска – експерт за ОВЖС

моб: тел: 078 252 676 ; е-маил: m.spirovska@ema.com.mk

Министерство за животна средина и просторнио планирање

бул. “Гоце Делчев” бр. 18, 1000 Скопје

Александар Петковски – Помошник раководител на Сектор за животна средина

бул. “Гоце Делчев” бр. 18, 1000 Скопје,

тел: 076455460;

е-маил: a.petkovski@moepp.gov.mk

Сашо Секуловски – Помошник раководител

Сектор за комуникација со јавноста

ул. ”III Македонска бригада” бр.10а тел. 02 3215-320

е-маил: s.sekulovski@moepp.gov.mk