ИНФОРМАЦИЈА

за почетокот на учебната 2017/2018 година во основните и средните училишта во општина Кочани

1. Превземени активности во сите подрачја од воспитно – образовната дејност

– Хигиено техничка подготвеност

Од страна на сите училишта во општината се превземени активности за успешно и непречено отпочнување на учебната година. Завршени се сите хигиено технички подготовки, а завршени се и санитарните прегледи за вработените.

2. Ученици

Во учебната 2017/2018 година во основните и средните училишта запишани се:

1 одделение Македонци Роми Останати Момчиња Девојчиња

ОУ Кирил и Методиј 94 4 / 42 56 98

ОУ Никола Карев 47 6 / 25 22 47

ОУ Малина Попиванова 42 14 / 34 22 54

ОУ Раде Кратовче 28 31 / 32 27 59

ОУ К.П. Мисирков 27 / / 13 14 27

Вкупно 285

2 одделение Македонци Роми Останати Момчиња Девојчиња

ОУ Кирил и Методиј 126 3 / 65 64 129

ОУ Никола Карев 65 3 / 37 28 65

ОУ Малина Попиванова 58+1пп 9 / 34 34 68

ОУ Раде Кратовче 32 35 2 33 36 71

ОУ К.П. Мисирков 21 / / 11 10 21

Вкупно 354

3 одделение Македонци Роми Останати Момчиња Девојчиња

ОУ Кирил и Методиј 102 4 / 45 61 106

ОУ Никола Карев 70 3 / 36 37 73

ОУ Малина Попиванова 55 15 1 47 24 71

ОУ Раде Кратовче 33 23 / 32 24 56

ОУ К.П. Мисирков 30 / / 14 16 30

Вкупно 336

4 одделение Македонци Роми Останати Момчиња Девојчиња

ОУ Кирил и Методиј 102 4 / 53 53 106

ОУ Никола Карев 50 / 1 30 20 50

ОУ Малина Попиванова 49+1пп 10 / 28 32 70

ОУ Раде Кратовче 28 18 / 18 28 46

ОУ К.П. Мисирков 28 / / 13 15 28

Вкупно 300

5 одделение Македонци Роми Останати Момчиња Девојчиња

ОУ Кирил и Методиј 106 2 / 53 55 108

ОУ Никола Карев 66 3 / 34 35 69

ОУ Малина Попиванова 22 8 1пп 22 28 50

ОУ Раде Кратовче 33 20 / 27 26 53

ОУ К.П. Мисирков 40 / / 20 20 40

Вкупно 320

6 одделение Македонци Роми Останати Момчиња Девојчиња

ОУ Кирил и Методиј 94 1 / 51 44 95

ОУ Никола Карев 72 5 / 42 35 72

ОУ Малина Попиванова 51 8 / 35 24 59

ОУ Раде Кратовче 26 16 / 26 16 42

ОУ К.П. Мисирков 24 / / 13 11 24

Вкупно 292

7 одделение Македонци Роми Останати Момчиња Девојчиња

ОУ Кирил и Методиј 108 / / 59 49 108

ОУ Никола Карев 59 / / 30 29 59

ОУ Малина Попиванова 55+2пп 14+2пп / 40 33 73

ОУ Раде Кратовче 34 10 / 21 23 44

ОУ К.П. Мисирков 29 / / 16 13 29

Вкупно 313

8 одделение Македонци Роми Останати Момчиња Девојчиња

ОУ Кирил и Методиј 121 / / 59 62 121

ОУ Никола Карев 71 3 45 29 74

ОУ Малина Попиванова 47+2пп 8+1пп / 31 27 58

ОУ Раде Кратовче 23 10 1 22 12 34

ОУ К.П. Мисирков 34 / / 15 19 34

Вкупно 321

9 одделение Македонци Роми Останати Момчиња Девојчиња

ОУ Кирил и Методиј 98 / / 50 48 98

ОУ Никола Карев 66 3 / 37 32 69

ОУ Малина Попиванова 59 4 / 32 31 63

ОУ Раде Кратовче 32 11 / 19 24 43

ОУ К.П. Мисирков 27 / / 12 15 27

Вкупно 300

Вкупно во основно училиште 1546

1 година Македонци Роми Останати Момчиња Девојчиња

СОУ Љупчо Сантов 154 / / 57 97

СОУ Гошо Викентиев 183 6 / 149 40

Вкупно 337 6 / 206 137 343

343

2 година Македонци Роми Останати Момчиња Девојчиња

СОУ Љупчо Сантов 146 1 / 44 102

СОУ Гошо Викентиев 160 16 / 132 44

Вкупно 306 17 / 176 146

322

3 година Македонци Роми Останати Момчиња Девојчиња

СОУ Љупчо Сантов 177 / / 71 106

СОУ Гошо Викентиев 218 11 / 155 74

Вкупно 395 11 / 226 180

406

4 година Македонци Роми Останати Момчиња Девојчиња

СОУ Љупчо Сантов 158 / / 47 111

СОУ Гошо Викентиев 174 1 / 133 42

Вкупно 332 1 / 180 153

333

Вкупно ученици во средните училишта 1 404

Во ОМУ „Ристо Јуруков“ се образуваат ученици од сите основни училишта.

3. Вработени наставници во основните и средните училишта во општина Кочани

вкупен број на наставници со полн фонд и неполн фонд на часови

Наставници со полн фонд на часови Наставници со неполн фонд на часови ВКУПНО

ОУ Кирил и Методиј 59 3 62

ОУ Раде Кратовче 43 3 46

ОУ Никола Карев 47 5 52

ОМУ Ристо Јуруков 10 2 12

ОУ Крсте Петков Мисирков 23 5 28

ОУМалина Попиванова 44 2 46

СОУ Љупчо Сантов 49 6 55

СОУ Гошо Викентиев 65 5 70

В к у п н о 340 31 371

* наставниците со неполн фонд на часови дополнуваат во повеќе училишта до полн фонд на часови

4. Состојба со бесплатни учебници

Бесплатните учебници се дистрибуираат по правилникот за бесплатни учебници однсно се добиваат нови учебници и се заменуваат старите согласно динамиката. Се очекува сите предвидени учебници да се дистрибуираат до крајот на септември 2017 година

5. Организиран превоз за ученици

Организиран превоз за ученици кои се образуваат во општина Кочани, на кои училиштето им е оддалечено повеќе од 2,5 км.

вкупен број на ученици кои користат бесплатен превоз

ВКУПНО

ОУ Кирил и Методиј 88

ОУ Раде Кратовче /

ОУ Никола Карев 83

ОМУ Ристо Јуруков /

ОУ Крсте Петков Мисирков 17

ОУ Малина Попиванова /

СОУ Љупчо Сантов 281

СОУ Гошо Викентиев 630

В к у п н о 1099

6. Здравствена заштита на вработените и учениците

Во текот на месец август и првите денови од септември се изврши санитарен преглед на сите вработени во училиштата а систематскиот преглед на учениците се реализира согласно календарот кој го доставува Здравен дом – Кочани. Систематските прегледи за вработените се задолжителни на секои три години. Во текот на учебната година се вршеше и контрола на хигиената во просториите на училиштето од страна на здравствен инспектор.

До почетокот на учебната година сите првачиња се со уредно доставени вакцинации според календарот за имунизација.

7. Организација на наставата

Наставата се организира според наставен план и наставна програма изготвена од БРО во согласност со МОН. За непречено реализирање на наставата се изготвуваат годишните глобални и тематски планови по сите предмети, како и дневните планирања, подготовки и организација на наставниот час.

Секое училиште има свои специфичности па поединостите се во Извештаите на основните и средните училишта во точка бр.8

поединечно може да се разгледа дадени во прилог за секое училиште поединечно.