ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА БРАНА СО ПРИДРУЖНИ ОБЈЕКТИ НА ПРОФИЛОТ “ПОНИКВА 1“,-АРАМИСКА ЧЕШМА  КОЧАНИ–  ИДЕЕН ПРОЕКТ, ОСНОВЕН ПРОЕКТ И ИСТРАЖНИ ГЕОТЕХНИЧКИ РАБОТИ подетални информации на следниов линк