Изработка на проектна документација за објекти за социјално загрозени лица

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d00d73f8-b767-4e4e-9d3f-3c6e69b1f259/5