ВИД  НА УСЛУГАТА

Издавање на Решение за утврден данок на имот

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА

1.Барање до Општина Кочани, Одделение за даноци,такси и надоместоци  – кој граѓанинот/клиент го пополнува

2.Во зависност од видот на барање се доставуваат потребните документи:

  -Даночна пријава

  -Имотни листови

АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА

Административна такса за поднесување на барањето

Износ: 50

Сметка:100-0000000630-95

Уплатна сметка:840 136 03182

Приходна шифра:722315

Примач: трезорска сметка, Буџет на Општина Кочани

Банка на примач: НБРМ

Цел на дознака: Административна такса

ПРИЕМ НА БАРАЊЕТО

Едношалтерска канцеларија во Опшина Кочани

МЕСТО НА РЕАЛИЗАЦИЈА

Сектор за финансиски прашања/Одделение за даноци такси и други надоместоци

 1.Се доставува Барањето до Одделението за даноци такси и други надоместоци

 2.Се доставува до проценител на Општина Кочани

 3. Проценителот ја утврдува пазарната вредност на недвижниот имот

4.Се враќа Барањето до одделението за даноци такси и други надоместоци

5. Се разгледува барањето

6. Се изготвува Решение за данок на имот

РОК НА РЕАЛИЗАЦИЈА

10 дена од приемот на барањето

НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ ДО СТРАНКАТА

-Со лично подигање на документот од седиштето на Општина Кочани,

-По пошта,

-Доставување во седиштето/адресата на барателот

РОК НА ПРАВНА ПОУКА

Против Решението на градоначалникот може да се поведе управен спор пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на Решението (Согласно член 52 од Законот за данок на имот – Службен весник на РМ 61/04…23/2016)

ЗАКОНСКИ ОСНОВ

Закон Даноците на имот, Закон за општа управна постапка

ЗАБЕЛЕШКА

Барањето може да се подигне од Едношалтерска канцеларија на Општина Кочани

ДОПОЛНУВАЊЕ НА УСЛУГАТА

Образецот/барањето може да се симне од web страната на Општина Кочани

www.kocani.gov.mk