ВИД НА УСЛУГАТА

Издавање на решение за данок на наследство и подарок

 

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА

1. Барање до општина Кочани, одделение ( готов образац во едношалтерска канцеларија – кој граѓанинот/клиентот го пополнува) во зависност од видот на документот бараната услуга

2. Во зависност од видот на барањето се доставуваат потребните документи:

– Даночна пријава

– Договор за Дар, Договор за отстапување на имот за време на живот, Наследно Решение

– Имотни листови

– Извот на родените, Извод на венчаните

3. Уплатница за данок на наследство и подарок

Износ:Зависи од видот на документот

Сметка: 100000000063095

Уплатна сметка: 840 136 02533

Приходна шифра: 713211

Примач:трезорска сметка, Буџет на Општина Кочани, Банка на примач НБРМ

Цел: Данок на наследство и подарок

 

АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА

Административна такса

Износ:Зависи од видот на документот

Сметка: 100000000063095

Уплатна сметка: 840 136 03182

Приходна шифра: 722315

Примач:трезорска сметка, Буџет на Општина Кочани, Банка на примач НБРМ

Цел: Административна такса

 ПРИЕМ НА БАРАЊЕТО

Едношалтерска канцеларија во Опшина Кочани

 МЕСТО НА РЕАЛИЗАЦИЈА

Одделение за даноци, такси и надоместоци од 7.30 до 15.30 часот

 РОК НА РЕАЛИЗАЦИЈА

Во рок од 30 дена од денот на поднесување на барањето

 НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТОТ/ УСЛУГАТА ДО БАРАТЕЛОТ

Лично подигање од едношалтерска канцеларија од страна на подносителот/барателот на услугата

 РОК НА ПРАВНА ПОУКА

Во рок од 30 дена од денот на добивањето на документот/услугата

 ЗАКОНСКИ ОСНОВ

Закон за Даноците на имот, Закон за наследувањето, Закон за општа управна постапка

 ЗАБЕЛЕШКА

Образецот/барањето може да се симне и од web страната на Општина Кочани

www.kocani.gov.mk

 ДОПОЛНУВАЊЕ НА УСЛУГАТА