ВИД  НА УСЛУГАТА Издавање на потврда за преименувани улици во Општина Кочани
ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА

– Барање за издавање на потврда за преименувани улици во Општина Кочани

– Уплатница за платена-  административна такса- 50 денари за барање

АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА

Админитративна такса за поднесување на барањето

Износ: 50 денари

Сметка:100-0000000630-95

Уплатна сметка:840 136 03 182

Приходна шифра:722315

Примач: трезорска сметка, Буџет на Општина Кочани

Банка на примач: НБРМ

Цел на дознака: издавање на потврда за преименување на улици во Општина Кочани

ПРИЕМ НА БАРАЊЕТО Едношалтерска канцеларија во Опшина Кочани
МЕСТО НА РЕАЛИЗАЦИЈА Одделение за правни и општи работи од 7.30 до 15.30 часот
РОК НА РЕАЛИЗАЦИЈА 15 дена од приемот на барањето
НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ ДО СТРАНКАТА

–      Со лично подигање на документот од седиштето на Општина Кочани,

–      По пошта,

–      Доставување во седиштето/адресата на барателот

ЗАКОНСКИ ОСНОВ Закон за определување на имиња на мостови,улици, плоштади и други инфраструктурни објекти
ЗАБЕЛЕШКА Барањето може да се подигне од Едношалтерска канцеларија на Општина Кочани