ВИД  НА УСЛУГАТА Издавање на Извод од лиценца за вршење на општински превоз на патници во внатрешниот патен сообраќај
ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА

–        Барање,

–        фотокопија од сообраќајната дозвола на возилото регистрирано на име на фирмата заверена на нотар или копија од договорот за лизинг склучен со овластен дистрибутер заверен на нотар),

–        Копија од потврдата за исполнетост на посебните техничко-експлоатациони услови за моторните возила наменети за вршење на одделни видови на превоз во патниот сообраќај издадена од станиците за технички преглед на моторните возила со точно утврдена класа на возилото или сертификат за исполнување на критериумите за безбедност на возилата (­за секое возило посебно),

–        Копии од М1/М2 образецот за возачот и список на вработени по обврзник од ФПИО непостар од 60 дена (минимум еден возач по возило),

–        Уплатница за платена-  административна такса- 50 денари за барање,

–        Уплатница за платена-  административна такса за издавање на Лиценца за вршење на општински превоз на патници во внатрешниот патен сообраќај -6000 денари.

АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА

Админитративна такса за поднесување на барањето

Износ: 50 денари

Сметка:100-0000000630-95

Уплатна сметка:840 136 03 182

Приходна шифра:722315

Примач: трезорска сметка, Буџет на Општина Кочани

Банка на примач: НБРМ

Цел на дознака: издавање на лиценца за вршење на општински превоз на патници во внатрешниот патен сообраќај

ПРИЕМ НА БАРАЊЕТО Едношалтерска канцеларија во Опшина Кочани
МЕСТО НА РЕАЛИЗАЦИЈА Сектор за правни, јавни дејности и општи работи/ Одделение за правни и општи работи од 7.30 до 15.30 часот
РОК НА РЕАЛИЗАЦИЈА 30 дена од приемот на барањето
НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ ДО СТРАНКАТА

–      Со лично подигање на документот од седиштето на Општина Кочани,

–      По пошта,

–      Доставување во седиштето/адресата на барателот

 РОК НА ЖАЛБА 8 дена од приемот на документот
ЗАКОНСКИ ОСНОВ Закон за превоз во патниот сообраќај
ЗАБЕЛЕШКА Барањето може да се подигне од Едношалтерска канцеларија на Општина Кочани