Договорниот орган – Општина Кочани објави оглас на ЕСЈН за доделување на договор за јавна набавка со спроведување на Отворена постапка , која се спроведува во хартиена форма и завршува со е-Аукција како последна фаза во постапката за доделувањето на договорот за јавната набавка , за предмет :

Изградба на сливни решетки за атмосферска вода

Отворањето на првичните понуди е јавно и е закажано за ден 28.11.2014 г. во 12:00 часот, во просториите на Општина Кочани, сала за состаноци, први кат. 

Увид во тендерската документација заинтересираните економски оператори можат да извршат на интернет адресата на Општина Кочани: www.kocani.gov.mk

Дополнителни информации во врска со спроведувањето на постапката може да добиете на моб.тел. 072/275-637 – Виш соработник за спроведување на постапки за јавни набавки-Силвана Благонова.

e-mail: sblagonova@kocani.gov.mk