Договорниот орган – Општина Кочани објави оглас на ЕСЈН за доделување на договор за јавна набавка со спроведување на Отворена постапка , која постапка се спроведува во хартиена форма и завршува со е-Аукција како последна фаза во постапката за доделувањето на договорот за јавната набавка , за предмет :

Извршување на работи за улично осветлување и изградба на ново улично осветлување

Отворањето на првичните понуди е јавно и е закажано за ден 07.08.2015 г. во 10:00 часот, во просториите на Општина Кочани, сала за состаноци, први кат. 

Увид во тендерската документација заинтересираните економски оператори можат да извршат на интернет адресата на Општина Кочани: www.kocani.gov.mk

Дополнителни информации во врска со спроведувањето на постапката може да добиете на моб.тел. 072/306-083 –Татјана Крстова.

e-mail: tatjana.krstova@kocani.gov.mk