ЕВН најавува прекин на електричната струја во Кочани

Поради интервенции во мрежата што ќе ги изведе операторот на дистрибутивниот систем, снабдувањето со електрична енергија во Кочани ќе биде плански прекинато на 21 Октомври 2021 година.

Од 9 до 13:30 ч. прекин ќе има во Кочани, ул. Скопска (станбени згради до м.в. Панаир) и од 8 до 14:30 ч. прекин ќе има во Кочани, с.Тркање (делот од мостот нагоре).