ИЗВЕСТУВАЊЕ

за одржување на јавна расправа и достапност на документот

“Листа за проверка со План за управување со животната средина и социјалните аспекти” во рамки на Проектот за локални патишта за поврзување во Република Северна Македонијa

 

Во рамки на “Проектот за поврзување со локални патишта во Република Северна Македонијa” кој се реализира од Министерството за транспорт и врски со финансиска поддршка од Светска Банка, а со цел подобрување на локалната патна инфраструктура, Општина Кочани аплицираше со проект за рехабилитација на бул. Теодосија Паунов во град Кочани. Согласно барањата на Светска Банка беше подготвен документ “Листа за проверка со План за управување со животната средина и социјалните аспекти” во кој се анализирани влијанијата врз животната средина и социјалните аспекти кои ќе произлезат од реализацијата на проектот.

Документот “Листа за проверка со План за управување со животната средина и социјалните аспекти” е биде ставен на јавен увид на веб страните на:  Министерството за транспорт и врски (http://www.mtc.gov.mk) и на Општина Кочани (http://opstinakocani.gov.mk), а исто така печатена копија ќе може да се види во Министерство за транспорт и врски на Република Северна Македонијa и Општина Кочани. Вашите коментари може да ги доставите во рок од 14 дена од поставување на документот на веб страна  до Г-ѓа Харита Пандовска на следната е-mail адреса: harita.pandovska.eip@mtc.gov.mk или во печатена форма да ги испратите на следната адреса: Министерство за транспорт и врски на Република Северна Македонија, Даме Груев бр. 6 , 1000 Скопје.

Со цел презентирање на главните наоди од подготвениот документ “Листа за проверка со План за управување со животната средина и социјалните аспекти”, Министерството за транспорт и врски заедно со Општина Кочани ќе организираат јавна расправа на ден 12.11.2019 со почеток во 14.30 часот. Јавната расправа ќе се одржи во просториите на Општина Кочани.

Записник од јавната расправа ќе биде испратен до сите заинтересирани кои доставиле коментари преку нивните контакти (доставените е-mail адреси/поштенски адреси).

Линк до проектот.

 

Министерството за транспорт и врски

на Република Северна Македонија

 

NJOFTIM

për mbajtjen e debatit publik dhe qasja deri te dokumenti

 “Lista për kontrollime me Planin për menaxhimin me mjedisin jetësorë dhe çështjet sociale” në suaza të Projektit

për rrugët lokale për lidhje në Republikës së Maqedonisë së Veriut

  

Në suaza të “Projektit për rrugët lokale për lidhje në Maqedonisë së Veriut” i cili po realizohet nga ana e Ministrisë për transport dhe lidhje me përkrahjen financiare nga Banka Botërore, dhe me qëllim të përmirësimit të infrastrukturës së rrugëve lokale, Komuna e Koçanës aplikoi me projektin për rehabilitim të bul. “Teodosija Paunov” në qytetin e Koçanës. Në pajtim me kërkesat e Bankës Botërore u përpilua dokumenti: “Lista për kontrollime me Planin për menaxhim me mjedisin jetësorë dhe aspektet sociale” në të cilët janë të analizuara ndikimet mbi mjedisin jetësorë dhe aspektet sociale të cilat do të rezultojnë nga realizimi i projektit.

Dokumenti “Lista për kontrollime me Planin për menaxhim me mjedisin jetësorë dhe aspektet sociale” do të ofrohet për shqyrtim publik në ueb faqet e: Ministrisë për transport dhe lidhje (http://www.mtc.gov.mk) dhe të Komunës së Koçanës (http://opstinakocani.gov.mk) gjithashtu edhe në trajtë të printuar do të mund të shqyrtohet në Ministrinë për transport dhe lidhje të Maqedonisë së Veriut dhe në Komunën e Koçanës.

Komentet tuaja mund ti dorëzoni në afatin prej 14 ditëve pas publikimit të dokumenteve në ueb faqen deri te zonja Harita Pandovska në e – mailin vijues: harita.pandovska.eip@mtc.gov.mk ose në trajtë të printuar ti dorëzoni në adresën vijuese: Ministria për transport dhe lidhje të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Dame Gruev nr. 6, 1000 Shkup.

Me qëllim të prezantimit të rezultateve kryesore nga dokumenti i përpiluar: “Lista për kontrollime me Planin për menaxhim me mjedisin jetësorë dhe aspektet sociale”, Ministria për transport dhe lidhje së bashku me Komunën e Koçanës do të organizojnë debatin publik më datën 12.11.2019 me fillim në ora 14.30 Debati publik do të mbahet në hapësirat e Komunës së Koçanës.

Procesverbali nga debati publik do të dorëzohet deri te të gjithë të interesuarit që kanë dorëzuar komentet e tyre përmes kontakteve të tyre (e – mail adresat e dorëzuara / adresat postare).

Ministria për transport dhe lidhje

e Republikës së Maqedonisë së Veriut