Известување за Огласот за воспоставување на ЈПП
Известување за Огласот за воспоставување на ЈПП
Огласот за воспоставување на ЈПП е објавен на електронскиот систем за јавни набавки и истиот можете да го најдете на следниот линк

Оглас