Објавен оглас за јавна набавка на услуги за Зимско одржување на локални патишта и улици во општина Кочани.Повеќе изформации на линкот: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b0b3cdcf-9d73-420d-b014-25a0db015f4c/1