Согласно Законот за животна средина ( сл весник на РМ 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11123/12, 93/13 , 187/13, 42/14 и 44/15 ) односно член 136 од истиот како и Правилникот за постапка за издавање на Б-интегрирана еколошка дозвола ( Сл. Весник на РМ 04/06) Општина Кочани Објавува
Европа 92 -Кочани издавање на Б-интегрирана еколошка дозвола
Правниот субјект Европа 92 -Кочани поднела Барање (22-402 од 21.07.2015) за издавање на Б-интегрирана еколошка дозвола . По согледаната документација утврдено е дека истата е во согласно со Правилникот за постапка за издавање на Б-интегрирана еколошка дозвола ( Сл. Весник на РМ 04/06). Доукментацијата се остава на јавен увид на граганите преку веб страницата на општината односно на www.kocani.gov.mk или дирекно во канцелариите на Општина Кочани во Одделение за урбанизам и заштита на животната средина . Документцијата ке биде на увид еден месец од објавувањето на огласот .