Со оглед на Законот за животна средина ( сл. Весник на РМ бр. 53/05, 81/05, 24/07 и 159/08, 83/09, 47/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13 , 187/13, 42/14 и 44/15 ) и Уредбата za opredeluvawe na aktivnostite na instalaciite za koi seizdava integrirana ekolo{ka dozvola odnosno dozvola zausoglasuvawe so operativen plan i vremenski raspored zapodnesuvawe na barawe za dozvola za usoglasuvawe sooperativen plan( сл. Весник на РМ бр. 89/05) и барање за одобрување на истата (35-175 од 02.04.2015)

Доствување на Нацрт Дозвола за ГД Гранит АД Скопје

Ви ја доставуваме б нацрт дозволата за Вашето Построение . По истата имате рок од 14 дена да дадете забелешки или писмено прифаќање на дозволата . Дозволата ке биде поставена и на веб страницата на Општина Кочани каде ке се примат забелешки од граганите .

Нацрт дозволата ви е дадена во прлог на доставата.