Во Општинската администрација на Општина Кочани за одговорни за спроведување на лицата со инвалидност и овозможување на полесен пристап до информации, нивните права и обврски во одредената ситуација, се назначени следните лица: – Лилјана Терзиевска моб:072/306-072 маил:liljana.terzievska@kocani.gov.mk – Јагодка Симјонова моб:072/306-091 mail:jagodka.simjonova@kocani.gov.mk

Достапна администрација за лица со хендикеп