Дополнување на годишен план за јавни набавки во 2022 година на општина Кочани.