ВИД  НА УСЛУГАТА Доделување на финансиска помош на социјално загрозени граѓани, жители  на општина Кочани за поправка и оспособување на станбен простор
ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УСЛУГАТА

Финансиската помош за поправка и оспособување на станбен простор се доделува на социјално загрозени граѓани во следните случаи:

– поради дотраеност на објектот се случило пропаѓање на станбениот простор и постои потреба од поправка и оспособување на истиот, а граѓанинот нема материјални можности тоа сам да го направи;

– поради невреме или елементарна природна непогода (поплава, пожар,земјотрес и сл.) станбениот простор е уништен не по вина на барателот и е потребно негово санирање, а барателот нема материјални можности тоа сам да го направи.

 

За остварување на правото за доделување на финансиската помош за поправка и оспособување на станбен простор по основ на поради дотраеност на објектот (чл.3 ст.1 ал.1 од Правилникот) барателот поднесува:

– барање

– фотокопија од лична карта,

– изјава за давање на согласност за користење на лични податоци,во оригинал,

– изјава за семејна состојба, во оригинал,

– доказ за социјалниот ризик на барателот: за  корисник на социјална парична помош или на постојана парична помош -потврда од Центарот за социјални работи; за невработено лице за -потврда од Агенцијата за вработување на РМ за барателот и брачниот другар; доколку барателот и неговиот брачен/вонбрачен не остварува/ат никакви примања по било каков основ доставува Уверение за пријавени и остварени приходи за претходната година за барателот и брачниот/вонбрачниот другар,

– имотен лист за сопственост на објектот, а за бесправно изграден објект потврда дека истиот е во процес на легализација (во оригинал, непостар од 1 месец).

 

За остварување на правото за доделување на финансиската помош за оспособување на објект кој настрадал поради невреме или елементарна непогода (поплава, пожар,земјотрес и сл.), не по вина на барателот (чл.3 ст.1 ал.2 од Правилникот) барателот поднесува:

–          Барање,

–          фотокопија од лична карта,

–          изјава за давање на согласност за користење на лични податоци,во оригинал,

–          изјава за семејна состојба, во оригинал,

–          доказ за социјалниот ризик на барателот: записник од  Полициска станица од општа надлежност Кочани и/или записник од ТППЕ Кочани,

–          имотен лист за сопственост на објектот, а за бесправно изграден објект потврда дека истиот е во процес на легализација (во оригинал, непостар од 1 месец).

АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА Согласно чл.15 ст.1 т.20 од Законот за административните такси од плаќање такса се ослободени граѓаните со слаба имотна состојба, корисници на основни и други права според Законот за социјална заштита.
ПРИЕМ НА БАРАЊЕТО Едношалтерска канцеларија во Опшина Кочани
МЕСТО НА РЕАЛИЗАЦИЈА Одделение за јавни дејности од 7.30 до 15.30 часот
РОК НА РЕАЛИЗАЦИЈА 15 дена (ЗОУП)
ДОНЕСУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ОД ГРАДОНАЧАЛНИКОТ И ДОСТАВУВАЊЕ ДО КАНДИДАТОТ

Врз основа на списите од предметот по поднесеното барање и приложените докази, доколку истото е основано,  Градоначалникот донесува одлука со која на барателот му одобрува финансиска помош за санирање на дотраениот објект од пропаѓање или за оспособување на уништениот објект поради невреме или елементарна непогода, а висината на одобрената помош ја утврдува врз основа на приложена спецификација (предмер-пресметка) за градежни материјали кои ќе се користат за поправка, оспособување на објектот, изготвена од комисија согласно направената процена од увидот на лице место.

Доколку барањето е некомплетно, нецелосно или неосновано, Градоначалникот ќе донесе одлука за неприфаќање на истото.

За донесената одлука од Градоначалникот се известува писмено барателот.

 РОК НА ПРИГОВОР Против одлуката на Градоначалникот може да се поднесе приговор во рок од 3 (три) дена од денот на приемот на одлуката.

 

ЗАКОНСКИ ОСНОВ

Закон за локалната самоуправа.

Закон за социјалната заштита.

Правилник за уредување на начинот и условите на доделување на финансиска помош на социјално загрозени граѓани, жители  на општина Кочани за поправка и оспособување на станбен простор бр.09-2257/1 од 15.12.2017 година (Службен гласник на Општина Кочани бр.13/2017).

ЗАБЕЛЕШКА

Правилникот за за уредување на начинот и условите на доделување на финансиска помош на социјално загрозени граѓани, жители  на општина Кочани за поправка и оспособување на станбен простор бр.09-2257/1 од 15.12.2017 година (Службен гласник на Општина Кочани бр.13/2017) со кој подетално се пропишува начинот и условите за доделување на финансиска помош на социјално загрозени граѓани, жители на општина Кочани за поправка и оспособување на станбен простор е објавен на веб страната на Општина Кочани:  www.kocani.gov.mk.

Основната цел која се очекува да се постигне преку доделувањето на овој вид на помош е обезбедување на транспарентна, социјална, достапна, ефикасна и квалитетна мерка за потребите на корисникот кој е материјално необезбеден и нема средства за егзистенција.