Врз основа на член став алинеја од Деловникот на Советот на општина Кочани Сл гласник на општина Кочани бр ја СВИКУВАМ 29-та седница на Советот на Општина Кочани за 20.2.2015година петок во салата на Советот на Општина Кочани со следниот предлог за

Дневен Ред
1. Извештај за извршените активности во согласност со Програмата за спроведување општи мерки за заштита на населението од заразни болести на подрачјето на општина Кочани за 2014 година

2. Информација за безбедноста на храната на подрачјето на општина Кочани во 2014 година.

3. Информација за санитарно-хигиенската и техничка состојба на предучилишните и училишни установи и ЈОУ Детска градинка „Павлина Велјанова“во 2014 година.

4.Информација во врска со планот за наводнување на подрачјето на Општина Кочани.

5. Извештаи за успехот и работењето на општинските основни и средни училишта за првото полугодие од учебната 2014-2015 година.

6.Давање мислење на програми за екскурзија на ОУ„Раде Кратовче“ „Крсте Петков Мисирков“и „ОУ„Св.Кирил и Методиј“.

7. Извештај за работењето на ЈОУ Библиотека „Искра“- Кочани за 2014 година и Програма за работа за 2015 година.

8.Информација за малолетничката деликвенција на подрачјето на општина Кочани.

9. Извештаи за реализација на Програмата за работа на општинските спортски сојузи: Општински фудбалски сојуз и Сојуз на училишни спортови во 2014 година

10. Информација за субвенциите во земјоделието на подрачјето на општина Кочани за 2014 година.

11.Иницијатива за дополнување на Деловникот на Советот на Општина Кочани.

12.Предлог-Решение за формирање Комисија за деловник.

13. Предлог Одлука -за користење финансиски средства од постојаната и тековна резерва во Буџетот на Општина Кочани за 2015 година.

14. Предлог- Одлука за давање на користење простории во сопственост на општината Кочани на Министерство за труд и социјална политика, без надоместок.

15.Предлог-Програма за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Кочани за 2015 година.

16.Иницијатива за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на базна станица за ВИП Оператор со назнака СТП6082 Тркање, на дел од КП 6076 КО Тркање, Општина Кочани.

17.Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација за промена на трасата на сообраќајна инфраструктура за КП бр.9985/1 КО Кочани; промена на трасата на сообраќајна инфраструктура за КП бр.10246 КО Кочани; промена на трасата на сообраќајна инфраструктура за КП бр.13707/1 КО Кочани; промена на трасата на сообраќајна инфраструктура за КП бр.6605 КО Оризари; промена на трасата на сообраќајна инфраструктура за КП бр.11688/2 КО Кочани; промена на трасата на сообраќајна инфраструктура за КП бр.11374 КО Кочани и КП бр.16801 КО Кочани; промена на трасата на сообраќајна инфраструктура за КП бр.8765 КО Кочани и за КП бр.16780 КО Кочани; промена на трасата на сообраќајна инфраструктура за КП бр.12322/1 КО Кочани и за КП бр.12323/1 КО Кочани.

18. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намена за КП бр.16514/1 КО Кочани; за усогласување на намена за КП бр.16508 КО Кочани.

19. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намена за КП бр.15366 КО Кочани; за усогласување на намена за КП бр.11122 КО Кочани; за усогласување на намена за КП бр. 4773/1 КО Кочани; за усогласување на намена за КП бр. 15359/1 КО Кочани.

20. Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација за вклопување на бесправно изградени објекти изградени надвор од плански опфат за КП бр.1215 КО Пантелеј; за КП бр.1411 КО Прибачево; КП бр.1268 КО Прибачево и КП бр.1266 КО Прибачево; КП бр.3402/1 КО Бели; КП бр.4448/2 КО Кочани; на КП бр.854/2 КО Тркање; КП бр.854/3 КО Тркање и КП бр.854/1 КО Тркање.

21.Предлог-Одлука за донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на опфат за КП бр.15437/3 КО Кочани.