Врз основа на член 33 став 1, алинеја 1 од Деловникот на Советот на општина Кочани(“Сл.гласник на општина Кочани”бр.5/06 и 2/012) ја СВИКУВАМ 27-та седница на Советот на Општина Кочани за 26.12.2014 година (петок),со почеток во 9.30 часот во салата на Советот на Општина Кочани со следниот предлог за

Дневен Ред
1.Предлог-Одлука за донесување на Детален урбанистички план за магацинска група „ШАТРОВИЌ“ –гарнизон Кочани, Општина Кочани измена и дополнување , плански период 2014-2019;

2. Финансиски планови на општинските основни и средни училишта за 2015 година;

3. Предлог-Буџет на Општина Кочани за 2015 година;

4. Предлог-Одлука за извршување на Буџетот на Општина Кочани за 2015 година.

Обраќање на Градоначалникот на Општина Кочани