Врз основа на член 33 став (1) алинеја 1 од Деловникот на Советот на Општина Кочани („Службен гласник на Општина Кочани“ бр. 5/2006, 2/20012 и 4/2015) ја свикувам 23-тата седница на Советот на Општина Кочани за 26.12.2022 година, (понеделник) во 12.00 часот, во Мултикултурниот центар- Кочани, со следниот предлог за

Д Н Е В Е Н    Р Е Д

 1. Критериуми за распределба на блок дотации на општинските основни и средни училишта за 2023 година.
 2. Предлог-финансиски планови на општинските основни и средни училишта за 2023 година,
 3. Предлог-финансиски план на ЈОУДГ „Павлина Велјанова“-Кочани за 2023 година
 4. Предлог-финансиски план на ЈОУ Библиотека „Искра“ – Кочани за 2023 година,
 5. Предлог- програма за уредување на градежно земјиште на подрачјето на општина Кочани за 2023 година.
 6. Предлог- програма за изградба и одржување на општински патишта и улици во општина Кочани за 2023 година.
 7. Предлог- програма за изградба на фекална и атмосферска канализација на подрачјето на општина Кочани за 2023 година.
 8. Предлог- програма за изградба на објекти за домување на лица од социјален ризик за 2023 година.
 9. Предлог- план на програми за развој на општина Кочани за период 2023-2025.
 10. Предлог- програма за комуникација на Општина Кочани за 2023 година,
 11. Предлог- Локален акциски план за еднакви можности на жените и мажите за 2023 година,
 12. Предлог- програма за спорт на Општина Кочани за 2023 година,
 13. Предлог- програма за поддршка на образованието на општина Кочани за 2023 година,
 14. Предлог- програма за млади на општина Кочани за 2023 година,
 15. Предлог- програма за култура на Општина Кочани за 2023 година,
 16. Предлог- програма за спроведување општи мерки за заштита на населението од заразни болести на подрачјето на општина Кочани за 2023 година,
 17. Предлог-програма за остварување на социјална, детска и здравствена заштита на Општина Кочани за 2023 година,
 18. Предлог- програма за изработка на урбанистички планови, урбанистичко-планска документација, и урбанистичко-проектна документација на подрачјето на Општина Кочани за 2023 година,
 19. Предлог- програма за управување со отпад на подрачјето на општина Кочани за 2023 година,
 20. Предлог-програма за јавна чистота на општина Кочани за 2023 година,
 21. Предлог- програма за уредување и одржување на градското зеленило на територијата на Општина Кочани во 2023 година, набавка ,поставување и одржување на урбана пограма, одржување на детски игралишта и одржување на фонтана ,,Зрно,, за 2023 година,
 22. Предлог- програма контрола на популацијата на бездомни кучиња на територијата на Општина Кочани во 2023година,
 23. Предлог- програма за тековно одржување на јавното осветлување во општина Кочани за 2023 година.
 24. Предлог- програма за активностите на Општина Кочани во областа на заштитата на животната средина во 2023 година,
 25. Предлог-програма за работа во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија на подрачјето на општина Кочани за 2023 година,
 26. Предлог- програма за информатичка и комуникациска технологија на општина Кочани за 2023 година,
 27. Предлог- програма за работа на Територијалната противпожарна единица во општина Кочани за 2023 година,
 28. Предлог- програма за активностите на општина Кочани во областа на локалниот економски развој во 2023 година,
 29. Предлог-програма за одржување на сливни решетки за атмосферска канализација на подрачјето на Општина Кочани за 2023 годинa,
 30. Предлог- програма за за одржување на локални патишта и улици на подрачјето на Општина Кочани во зимски услови за 2022/2023 година
 31. Предлог- програма за сообраќај на општина Кочани за 2023 година,
 32. Предлог- програма за работа на Советот на Општина Кочани за 2023 година,
 33. Давање согласност на Ценовник за добивање лиценца за отстранување на оштетени возила и возила во дефект од општинските и локалните патишта за територијата на општина Кочани, поднесен од „Прцана шлеп“ Дооел Кочани.
 1. Пределог- одлука за давање на трајно користење без надоместок на движни ствари- персонални компјутери, сопственост на општина Кочани,
 2. Предлог- буџет на општина Кочани за 2023 година.
 3. Предлог- одлука за извршување на Буџетот на општина Кочани за 2023 година.
 4. Предлог- одлука за висината на девизен и денарски благајнички максимум за 2023 година.
 5. Предлог- одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници за 2023 година
 6. Годишен извештај за користење на средствата од резервите во Буџетот на општина Кочани за 2022 година.

 

 

              О Б Р А К А Њ Е   НА   Г Р А Д О Н А Ч А Л Н И К О Т