Врз основа на член 33 став (1) алинеја 1 од Деловникот на Советот на Општина Кочани („Службен гласник на Општина Кочани“ бр. 5/2006, 2/2012 и 4/2015), ја свикувам 12-тата седница на Советот на Општина Кочани за 31.05.2022 година, (вторник), со почеток во 09.00 часот, во салата на Мултикултурниот центар, со следниот предлог за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 1. Годишен план за вработување на ООМУ„Ристо Јуруков“-Кочани за 2023 година.
 2. Годишен план за вработување на ООУ„Крсте Петков Мисирков “с. Оризари за 2023 година.
 3. Информација за извршување на пролетната сеидба на подрачјето на општина Кочани во 2022 година
 4. Годишна информација за состојби и услови во кои се одвиваше работата на ОВР -Кочани во 2021 година.
 5. Предлог- одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на давателите на јавни услуги и на директорот на ЈОУДГ „Павлина Велјанова“ – Кочани
 6. Предлог- одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на јавните службеници кои вршат административни работи во ЈОУ ДГ „Павлина Велјанова“ – Кочани
 7. Правилник за внатрешна организација на ЈOУДГ „Павлина Велјанова“- Кочани
 8. Предлог- решение за разрешување член и именување членови на Управниот одбор на ЈOУДГ „Павлина Велјанова“- Кочани.
 9. Предлог- одлука за давање недвижен имот, сопственост на општина Кочани под закуп.
 10. Предлог- програма за изменување и дополнување на Програмата за активностите на Општина Кочани во областа на заштитата на животната средина во 2022 година.
 11. Предлог- програма за работа на Локалниот младински совет на општина Кочани за 2022 година.
 12. Предлог решение за именување ченови на Совет за заштита на потрошувачите на општина Кочани.
 13. Предлог- решение за именување членови на Управен одбор на Јавното претпријатие за стопанисување, поставување и одржување на јавно осветлување „Светлина Ко 2022“- Кочани.
 14. Предлог- решение за именување членови на Одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие за стопанисување, поставување и одржување на јавно осветлување „Светлина Ко 2022“- Кочани.