Врз основа на член 33 став (1) алинеја 1 од Деловникот на Советот на Општина Кочани („Службен гласник на Општина Кочани“ бр. 5/2006, 2/2012 и 4/2015), ја свикувам 11-тата седница на Советот на Општина Кочани за 03.05.2022 година, (вторник), со почеток во 17.00 часот, во салата на Советот на Општина Кочани (венчална),  со следниот предлог за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

  1. Програма за изменување и дополнување на Програмата за изградба и одржување на општински патишта и улици во општина Кочани за 2022 година
  2. Програма за изменување на Програмата за изградба на фекална и атмосферска канализација за 2022година
  3. Програма за изменување на Програмата за изградба на системи за водоснабдување на подрачјето на Општина Кочани за 2022 година
  4. План за изменување на План за програми за развој 2022-2024.
  5. Изменување и дополнување на Буџетот на Општина Кочани за 2022 година (ребаланс)