Општина Кочани објави оглас за доделување на договор за јавна набавка на услуги за Дезинсекција на подрачјето на општина Кочани, и тоа: ДЕЛ1. Терестичко дезинсекционо и ларвицидно третирање со водно растворлив широкоспектарен инсектициден препарат за третирање на комарци, одобрен од Биро за лекови. ДЕЛ2.Авио третирање со водно растворлив широкоспектарен инсектициден препарат за третирање на комарци, одобрен од Биро за лекови.Повеќе информации на линкот:
Дезинсекција на подрачјето на општина Кочани