Љупчо Папазов

Официјален e-mail за контакт со градоначалникот: lj.papazov@kocani.gov.mk 

Телефон: 076 484 200

Љупчо Папазов е роден во Кочани, 1960 г.

Тој е дипломиран економист, сосопственик на приватна компанија.

Работел како комерцијален референт и раководител на малопродажба во Трговското претпријатие „Нова трговија“ – Кочани, а во периодот од 2009 до 2017 година е директор на Комуналното јавно претпријатие „Водовод“ – Кочани.

Оженет е и татко на две полнолетни деца.

Фунцијата градоначалник ја извршува од 8 ноември 2021 г.

КОИ СЕ НАДЛЕЖНОСТИТЕ НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ?

  • Ја претставува и ја застапува општината;
  • Ја контролира законитоста на прописите на советот;
  • Ги објавува прописите на советот во службеното гласило на општината;
  • Го обезбедува извршувањето на одлуките на советот;
  • Го обезбедува извршувањето на работите коишто со закон се делегирани на општината;
  • Иницира и предлага донесување на прописи од надлежност на совет;
  • Го предлага годишниот буџет и годишната сметка на буџетот на општината;
  • Го извршува буџетот на општината;
  • Избира директори на јавните  служби кои ги основала општината, врз основа на јавен конкурс;
  • Редовно го известува советот за извршувањето на своите надлежности во согласност со статутот;
  • Решава во управни работи за права, обврски и интереси на правни и физички лица, во согласност со закон;
  • Донесува правилник за систематизација на работните места на општинската администрација;
  • Раководи со општинската администрација;
  • Одлучува за вработувањето, правата, должностите и одговорностите на вработените во општинската администрација, доколку поинаку не е определено со закон;
  • Обезбедува правилно и законито користење, одржување и заштита на сопственоста на општината, во согласност со закон и статутот;
  • Врши други работи утврдени со закон и со статутот.

Градоначалникот може да овласти раководен службеник на општината да ја води постапката и да решава во управни работи, како и да потпишува акти.

Линк до анкетниот лист објавен од Агенцијата за спречување на корупција и судир на интереси.