Николчо Илијев

Официјален e-mail за контакт со градоначалникот: n.ilijev@kocani.gov.mk 

Телефон033/274-002

Градоначалникот Николчо Илијев е Роден во Кочани, 1958 г.

Тој е економист и повеќе од две децении е приватен стопанственик.

Најголемиот дел од своето работно искуство го поминал работејќи на струката, како раководител на неколку претпријатија и директор на „Винка“ – Виница.

Зборува германски јазик.

Оженет е и татко на две полнолетни деца.

КОИ СЕ НАДЛЕЖНОСТИТЕ НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ?

  • Ја претставува и ја застапува општината;
  • Ја контролира законитоста на прописите на советот;
  • Ги објавува прописите на советот во службеното гласило на општината;
  • Го обезбедува извршувањето на одлуките на советот;
  • Го обезбедува извршувањето на работите коишто со закон се делегирани на општината;
  • Иницира и предлага донесување на прописи од надлежност на совет;
  • Го предлага годишниот буџет и годишната сметка на буџетот на општината;
  • Го извршува буџетот на општината;
  • Избира директори на јавните  служби кои ги основала општината, врз основа на јавен конкурс;
  • Редовно го известува советот за извршувањето на своите надлежности во согласност со статутот;
  • Решава во управни работи за права, обврски и интереси на правни и физички лица, во согласност со закон;
  • Донесува правилник за систематизација на работните места на општинската администрација;
  • Раководи со општинската администрација;
  • Одлучува за вработувањето, правата, должностите и одговорностите на вработените во општинската администрација, доколку поинаку не е определено со закон;
  • Обезбедува правилно и законито користење, одржување и заштита на сопственоста на општината, во согласност со закон и статутот;
  • Врши други работи утврдени со закон и со статутот.

Градоначалникот може да овласти раководен службеник на општината да ја води постапката и да решава во управни работи, како и да потпишува акти.