Квартален извештај за извршување на буџетот на Општина Кочани за извештајниот период (кумулативно) за квартал од 01.01.2023 до 30.06.2023

Образец К2 – Квартален извештај за достасани ненамирени обврски 

Образец К3 – Квартален извештај за промните на состојбата на секое задолжување на општините и јавните претпријатија основани од општините 

Биланс на приходи –  Ребаланс 

Реализација на приходите по буџетска сметка 

Реализација на приходите на сметката за донации 

Реализација на приходите на сметката за дотации 

Реализација на приходите на самофинансирачка сметка 

Реализација на расходи на сметка за донации  

Реализација на расходи на сметка за дотации

Реализација на расходи на буџетската сметка 

Реализација на расходи на самофинансирачка сметка