Оглас за јавна набавка за предметот Вршење на стручен надзор над изведба на инвестициони објекти
Општина Кочани објави оглас на ЕСЈН, за доделување договор за јавна набавка за предметот Вршење на стручен надзор над изведба на инвестициони објекти

Заинтересираните економски оператори можат да извршат увид во тендерската документација на линкот

Оглас